Regulamin serwisu

data publikacji 02.04.2024

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące korzystania z serwisu https://crypto4freedom.pl (dalej: „Serwis”). Regulamin określa warunki korzystania z treści, narzędzi lub usług w Serwisie.

Właściciel informuje, że edukacja handlowa i informacje publikowane w Serwisie są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych i nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne. Handel wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Przed rozpoczęciem handlu należy dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, doświadczenie i skłonność do ryzyka. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione w związku z zawartością publikowanych materiałów edukacyjnych.

§1. DEFINICJE
 • Właściciel/Sprzedawca - C4F LLC - 108 West 13th Street, Delaware 19801.
 • Serwis - serwis dostępny pod adresem https://crypto4freedom.pl oraz na odpowiednich jego pod stronach za pośrednictwem, którego Klient może korzystać z udostępnionych treści oraz dokonywać zamówień i zakupów Kursów.
 • Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Kurs.
 • Dowód zakupu - faktura, paragon fiskalny lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż Kursu. Dowód zakupu wystawiony jest zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 • Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający utworzenie Użytkownikowi własnego Konta.
 • Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia.
 • Klient - Kupujący, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • Kompatybilność - współdziałanie Kursu ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.
 • Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w     którym gromadzone są m. in. dane osobowe Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 • Konto Użytkownika Kursu - indywidualny dla każdego Klienta dostęp do panelu kursu online, uruchomiony na rzecz kursanta przez Sprzedawcę (po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta).
 • Przedsiębiorca -  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.
 • Regulamin - niniejszy regulamin.
 • Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Kursu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Serwisu.
 • Umowa zawarta na odległość - jest to umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez Serwis, bez fizycznej obecności stron, korzystając wyłącznie z jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość, aż do momentu zawarcia umowy.
 • Kurs - kursy oferowane za pośrednictwem Serwisu, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293). Są to jednocześnie dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację. Kursy dostępne w Serwisie to: Forex, Forex Plus, Crypto, Forex + Crypto oraz Forex Plus + Crypto.
 • Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa     przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zamówienie określa Kurs, którego dotyczy, a także informacje konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób płatności, sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta.
 • Płatność - uiszczenie należności na rzecz Sprzedawcy, które może odbywać się poprzez dostępne w Serwisie metody płatności online, w zależności od wybranego sposobu płatności i zamówionego Kursu.
 • System - zespół złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego (Internet).
 • Środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.
§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Publikujemy opracowania, materiały i analizy, jednak nie oznacza to, że rekomendujemy jakiekolwiek instrumenty finansowe, ich emitentów lub wystawców. Dane udostępnione w Serwisie mają jedynie charakter edukacyjny ogólnoinformacyjny. Użytkownik korzysta z tej przestrzeni na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody jak i utracone korzyści, które nie zostały spowodowane na skutek umyślnego działania. Rozważ ryzyko, weź pod uwagę konsekwencje prawne i podatkowe.
 2. Jeśli korzystasz z Serwisu, oznacza to, że zgadzasz się̨ z warunkami przedstawionymi w niniejszej Informacji. Prawa do treści publikowanych w Serwisie jako całości przysługują Właścicielowi. Prawa do poszczególnych elementów zawartości należą albo do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem udostępniam na Stronie.
 3. Serwis jest dostępny dla wszystkich odwiedzających. Gdy korzystasz z Serwisu, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności.
 4. Masz prawo korzystać́ z materiałów w Serwisie wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku. Regulują go przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 2509).
§3.  MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu;
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScripti pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Serwisie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 2. Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.
 3. Korzystasz z Serwisu przez sieć Internet, która nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Tobą a Właścicielem. Dotyczy to treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych korzystającego.
 4. Właściciel dokłada wszelkich starań́, aby zapewnić́ ciągłą i pełną dostępność́ Serwisu, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za to.
§4. KORZYSTANIE Z SERWISU
 1. Możesz korzystać́ z Serwisuoraz zawartych na nim treści, narzędzi lub usług wyłącznie:
 • na własny użytek,
 • w celach zgodnych z jej przeznaczeniem, z przepisami prawa, Regulaminu i dobrymi obyczajami.
 1. Dokładamy wszelkich starań́, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, dokładne oraz dostępne nieprzerwanie. Nie ponoszę jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki, które wynikną̨ z tego, że:
 • informacje okażą się nieaktualne, nietrafne lub niedokładne,
 • treści okażą się niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • zawartość Serwisu będzie niedostępna w jakimkolwiek momencie.
 1. Właściciel oświadcza, że do prawidłowego działania określonych funkcjonalności Serwisu może być konieczne zarejestrowanie konta w platformach takich jak: Zoom,Telegram, Discord.
§5. SKUTKI FUNKCJONOWANIA SERWISU
 1. Nie odpowiadamy za skutki, które wynikną z tego, że użytkownicy zaufają udostępnionym treściom. Dokładamy wszelkich starań się̨, aby narzędzia i usługi w Serwisie były dostępne nieprzerwanie i funkcjonowały prawidłowo. Nie ponosimy jednako do odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego ich działania lub niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym skutki wynikające z posługiwania się narzędziami i usługami.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje tego, w jaki sposób skorzystasz z informacji zamieszczonych w Serwisie. Nie odpowiadamy za szkody lub straty Twoje lub osób trzecich związane z wykorzystaniem tych informacji.Dotyczy to również̇ Twoich indywidualnych decyzji finansowych. Korzystasz z Serwisu na własne ryzyko.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w każdym momencie zakresu lub rodzaju treści publikowanych w Serwisie, a także rozszerzenia, zmiany, ograniczenia lub zaprzestania oferowania zarówno niektórych elementów, jak i całości narzędzi lub udostępnionych usług.
§6. ZAWIERANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może dokonać zakupu pakietu edukacyjnego dostępnego w trzech wariantach: Forex, Crypto oraz Forex + Crypto. Po trzech miesiącach od rozpoczęcia korzystania z Serwisu oraz 30 minutowej konsultacji, Użytkownik będzie miał możliwość rozszerzenia pakietu edukacyjnego do Forex Plus lub Forex Plus + Crypto.
 2. Użytkownik, który chce uczestniczyć w organizowanych za pośrednictwem Serwisu Kursach, dokonuje rejestracji w Serwisie, składa zamówienie za pośrednictwem Formularza Zamówienia oraz uiszcza opłatę, przy użyciu dostępnej formy płatności. 
 3. Użytkownik może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Zawarcie umowy dostępu do Kursu następuje poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia za pomocą formularza zamówienia.
 5. W formularzu zamówienia Użytkownik wskazuje obowiązkowo - imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.
 6. Po wypełnieniu formularza zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, oświadcza że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Sprzedawcę oraz wybiera przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Nie jest możliwe złożenie Zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.  
 8. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi informacji potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przy Rejestracji. Wraz z informacją Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia żądania natychmiastowego wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz przyjęcia do wiadomości informacji o utracie prawa do odstąpienia od umowy. 
 9. Kurs jest dostępny dla Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny na rachunku bankowym Usługodawcy. Cykl jest dostępny dla Klienta w zakresie przynajmniej pierwszego Kursu niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty ceny za ten pierwszy Kurs na rachunku bankowym Usługodawcy. Wraz z otrzymaniem wpłaty Usługodawca przekazuje Klientowi dane których wykorzystanie pozwala Klientowi na natychmiastowy dostęp do usługi.
 10. W przypadku Kursu oferowanego w formie subskrypcji pierwszy okres rozliczeniowy subskrypcji wynosi 1 miesiąc, 1 kwartał lub 1 rok w zależności od wybranego pakietu. Po jego upływie subskrypcja jest każdorazowo automatycznie odnawiana na kolejny okres rozliczeniowy wynoszący 1 miesiąc, 1 kwartał lub 1 rok w zależności od wybranego pakietu. W przypadku wznowienia przez Klienta subskrypcji, pierwszy i kolejne okresy rozliczeniowe wynoszą 1 miesiąc, 1 kwartał lub 1 rok w zależności od wybranego pakietu.
 11. Czas dostępu do Kursu oferowanego w formie subskrypcji jest równy okresowi rozliczeniowemu.
 12. Kurs może być udostępniany Klientowi od razu w całości, a także kolejnymi częściami zgodnie z harmonogramem danego Kursu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów Kursów dostępnych w Serwisie z ważnych przyczyn lub usterek technicznych. O każdej zmianie harmonogramu Kursu po jego wykupieniu Klient jest informowany indywidualnie.
 14. Aktualizowane są wyłącznie te Kursy, w których opisie znajduje się zobowiązanie do aktualizacji.
 15. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany treści szkoleniowych dostępnych w Serwisie, a także w zakresie wykraczającym ponad to, co jest niezbędne do zachowania zgodności tych treści z umową. Zmiana może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i pod warunkiem nieobciążania Klienta dodatkowymi kosztami. Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Klienta o zmianie w sposób jasny i zrozumiały.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację lub w razie rażącego naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze świadczenia usługi dostępu do Kursu w formie subskrypcji. W takiej sytuacji zakończenie świadczenia usługi nastąpi najwcześniej z dniem upływu okresu rozliczeniowego i związane będzie z brakiem pobierania opłat od Klienta za dostęp do Kursu.
§ 7. POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 1. Publikujemy opracowania, materiały i analizy, jednak nie oznacza to, że rekomendujemy jakiekolwiek instrumenty finansowe, ich emitentów lub wystawców. Dane na stronie internetowej mają jedynie charakter ogólno informacyjny. Jeśli chcesz skorzystać́z usług i produktów giełd i brokerów, zapoznaj się dokładnie z ich charakterystyką. Rozważ̇ ryzyko, weź pod uwagę konsekwencje prawne i podatkowe.
 2. Informujemy, że materiały, które umieszczamy w Serwisie, nie są wiążącą ofertą w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz 93 z późn. zm.).
 3. Użytkownik akceptuje fakt, że z Kursy dostępnego w Serwisie może korzystać jedynie osoba pełnoletnia, która przedstawia się pełnym imieniem i nazwiskiem i opłaciła subskrypcję. 
 4. Korzystanie ze wszystkich dostępnych Kursów jest możliwe po opłaceniu subskrypcji. 
 5. Wszelkie wypowiedzi na forum powinny być wyrażane ze wzajemnym szacunkiem i merytoryką, dbając jednocześnie o kulturę wypowiedzi jak i poprawność językową. 
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości tworzonych przez innych użytkowników grupy i konsekwencje związane z nimi. Każda osoba publikująca kontent jest za niego odpowiedzialna.
 7. Treść niezgodna z regulaminem lub szkodliwa dla społeczności będzie usuwana, a wobec autora podjęte zostaną odpowiednie kroki, podobnie jeśli chodzi o spam.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczenia usług edukacyjnych i dostępu do pakietów w przypadku kiedy użytkownik jest członkiem lub edukatorem innej grupy edukacyjnej, promuje inna grupę edukacyjną. W takim przypadku subskrypcja zostaje niezwłocznie przerwana.