Polityka prywatności

data publikacji 02.04.2024

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacjedotyczące przetwarzania danych osobowych jakie możesz udostępnić Administratorowi podczas korzystania z serwisu https://crypto4freedom.pl(dalej: „Serwis”).

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Przyczyną wprowadzenia zmian mogą być zmiany w przepisach prawa, rozwój technologii internetowej, wykorzystanie nowych narzędzi przez Administratora oraz inne obiektywne przyczyny. Na górze strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki Prywatności.

DEFINICJE:
 • Administrator – Administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. Administratorem Danych Osobowych wdrażającym niniejszą Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych jest C4FLLC - 108 West 13th Street, Delaware 19801.
 • Serwis – serwis dostępny pod adresem https://crypto4freedom.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za     pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać z udostępnionych treści oraz dokonywać zamówień i zakupów Kursów.
 • Daneosobowe–informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowaniapoprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społecznątożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowyoraz informacje gromadzone za pośrednictwem Serwisu.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności, zawierająca informacje o przetwarzaniu Danychosobowych w ramach korzystania z Serwisu.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniadyrektywy 95/46/WE.
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz.1000 z późn. zm.).
 • Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskujedostęp do Serwisu.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
 1. Administratorem danych osobowych jest C4F LLC - 108 West 13th Street, Delaware 19801.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem oraz adresem e-mail: support@crypto4freedom.pl.
 3. Kontaktującsię z Administratorem poprzez adres e-mail, media społecznościowe, czy zapisując się do newslettera przekazujesz swoje dane osobowe, na przykład imię oraz adres e-mail.
 4. Administrator przykłada dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako „RODO” oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU?
 1. Administrator gromadzi dane związane z aktywnością Użytkowników, jak na przykład czas spędzony w Serwisie, komentowanie i udostępnianie postów opublikowanych w Serwisie, data i źródło wizyt.
 2. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z Administratorem, dane zostały udostępnione mu bezpośrednio przez Użytkownika.
 3. Jeżeli dane Użytkownika zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
 4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail. 
 5. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANYCH PRZEZADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE
 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:
 • analizy  ruchu   sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielania odpowiedzi na korespondencję, przekazania zamówionej oferty, prowadzenia korespondencji(art. 6 ust. 1lit. a i f RODO);
 • dostarczania i wyświetlania treści w Serwisie – w tym celu Administrator zbiera dane osobowe w postaci: adres IP, imię i nazwisko, dane przetwarzam na podstawie (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń–podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw,
 • zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora oraz badania opinii (art. 6 ust. 1lit. a RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu skontaktowania się z Administratorem.
 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu wiadomości prywatnych. Skorzystanie z wiadomości wymaga podania danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego w wiadomości prywatnej –podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. aRODO).
W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje,które można wykorzystać do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacjikonkretnej osoby. Definicja ta obejmuje dane osobowe zbierane w trybie onlineza pośrednictwem Serwisu.
 2. Podczas kontaktu z nami możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Administratorzy danych mogą udostępniać sobie i innym spółkom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Administratorem Twoje dane osobowe i wykorzystywać je w sposób zgodny z niniejszą Informacją o prywatności. Możemy również łączyć je z innymi informacjami, w celu ulepszenia moich treści.
 3. Gromadzimy dane osobowe z różnych źródeł. Są to:
 • Dane osobowe przekazywane bezpośrednio - gromadzimy dane o tym, w jaki sposób korzystasz z Serwisu np. informacje o rodzajach treści, które oglądasz lub którymi się zajmujesz, oraz częstotliwość i czas trwania Twoich działań.
 • Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie -otrzymujemy również i przechowujemy określone rodzaje danych osobowych za każdym razem, gdy kontaktujesz się z nami online. Dane osobowe są na przykład gromadzone podczas wyszukiwania, publikowania postów.
PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ICHDANYCH OSOBOWYCH:
 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • Prawo dostępu do danych osobowych a także otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania bądź poprawienia danychosobowych;
 • Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo dobycia zapomnianym;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do wycofania zgody;
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwaćUżytkownikowi zawsze i w każdym wypadku. Jest to związane z naturą przepisówprawa.
OKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH:
 1. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy.
 3. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przedroszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.
BEZPIECZEŚNSTWO DANYCH:
 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
 2. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.
 3. Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.
PRZEKAZYWANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM:
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług Administrator korzysta w związku z prowadzeniem Serwisu. 
 2. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy Facebooka dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Kanady oraz innych państw. Podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 3. Podmioty przetwarzające udostępnione dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:
 • Meta Platforms IrelandLimited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland(poprzednio Facebooka Ireland Limited). 
 • MailerLite Limited,Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland – podmiot zapewniający system do wysyłki newslettera,
 • Facebook czy Instagram, szczególnie w zakresie narzędzi reklamowych,
 • Facebook Ireland Ltd. – w zakresie korzystania z narzędzi reklamowych Meta Platforms (Facebook) i powierzania danych w ramach grupy niestandardowych odbiorców.
 • Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.
 1. Podmioty przetwarzające udostępnione dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:
 • Google Analytics by Google LLC – podmiot zapewniający narzędzie zabezpieczające Serwis oraz narzędzie do analizy statystyk (Google Analystics),
 • MANYCHAT, INC., 535Mission St, San Francisco, CA 94105, USA:
 • MANYCHAT jest narzędziem usprawniającymkomunikację między Administratorem a Użytkownikami.
 • Wykorzystujemy to narzędzie w Serwisie przyprowadzonych przez nas działaniach marketingowych.
 • MANYCHAT pozwala na wysyłanie automatycznych wiadomości w określonej przez nas treści do zainteresowanych naszymi treściami i materiałami odbiorców.
 • MANYCHAT pełni dwie role w zależności od celu, wjakim jest używany. W niektórych przypadkach jest administratorem danych(zwykle w stosunku do naszych danych), czasami natomiast pełni rolę podmiotu przetwarzającego (zwykle w stosunku do Twoich danych).
 • Integralną częścią naszej umowy z MANYCHAT (Terms of Use: https://manychat.com/legal/tos) jest aneks dotyczący przetwarzania danych, który określa zasady przetwarzania danych przez MANYCHAT. Więcej możesz przeczytać tutaj https://manychat.com/legal/dpa.

MANYCHAT  JAKO ADMINISTRATOR

MANYCHAT  jest naszym administratorem danych w celu zawarcia z nami umowy, zarządzania nasyzm  kontem, przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
MANYCHAT  przetwarza w tym celu nasze dane, a także dane Użytkowników końcowych, czyli nasze  i innych, których dane dotyczą, posiadających w naszym imieniu lub z naszego  upoważnienia zgodny z prawem dostęp do usługi: dane identyfikacyjne,  powiązane strony i konta, używane produktu, dane teleinformatyczne (adresy  IP, dane lokalizacyjne), informacje finansowe (dane karty kredytowej, dane  konta, informacje o płatności), o ile takie dane są widoczne w Serwisie lub  zostały dobrowolnie podane.

MANYCHAT  JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

MANYCHAT  pełni też rolę procesora, czyli podmiotu przetwarzającego dane imieniu  Administratora w celu świadczenia usługi automatyzacji na podstawie zawartej z  nami umowy, w tym zapewnienia nam wsparcia, komunikacji dotyczącej Serwisu w  tym narzędziu (wysyłanie powiadomień technicznych, ogłoszeń, aktualizacji,  alertów bezpieczeństwa) oraz odpowiadanie na prośby, pytania i opinie  związane z usługą, rejestrowanie działań, śledzenie błędów i incydentów,  naprawianie błędów, zapewnienie dostępności, bezpieczeństwa i użyteczności  usługi w naszym interesie.
MANYCHAT przetwarza dane w naszym imieniu do czasu  rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej ze mną umowy zgodnie z jej warunkami.

 • Dane jakie może przetwarzać MANYCHAT jako procesor to Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres e-mail),publicznie dostępne informacje w profilach w mediach społecznościowych, powiązane strony i konta, dane teleinformatyczne (adresy IP, lokalizacja geograficzna, dane dotyczące użytkowania, dane plików cookies, dane przeglądarki) i inne.
 • W przypadku abonentów, czyli osób, z którymi komunikujemy się za pomocą narzędzia MANYCHAT i/lub których dane są przesyłane do usługi przez nas, dane identyfikacyjne, publicznie dostępne informacje o profilu w mediach społecznościowych, historia i treść czat, informacje o użytkowaniu chatbota i inne dane elektroniczne przesłane, przechowywane, wysłane lub otrzymane przez użytkowników końcowych i inne dane osobowe, których zakres jest ustalany i kontrolowany przez nas zgodnie z dostępnymi funkcjami w ramach narzędzia MANYCHAT.
 • Źródłem pozyskiwania powyżej wskazanych danych jest proces rejestracji i korzystania z usługi przeze mnie oraz użytkownika końcowego, w tym komunikacja z subskrybentami oraz integracja i aplikacje stron trzecich połączonych przeze mnie i innych aplikacji określonych na stronie http://www.aps.manychat.com
 • Aby przesłać Ci wiadomości i materiały za pośrednictwem MANYCHAT potrzebuje on Twojej zgody na wysyłanie wiadomości.
 • Po przesłaniu wiadomości lub udostępnieniu komentarza o treści określonej w konkretnym poście/relacji/rolce/transmisji LIVE udostępnionym w Serwisie otrzymasz od nas zautomatyzowane wiadomości, wysłane do Ciebie za pośrednictwem MANYCHATA.
 • MANYCHAT jako procesor przetwarza dane do czasu rozwiązania z nami umowy a my jako Administrator również do czasu rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych i upływu wymaganego przepisami prawa okresu ich przechowywania, m.in. do czasu przedawnienia roszczeń.
 • W związku z korzystaniem z MANYCHATA dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. MANYCHAT stosuje też odpowiednie środki bezpieczeństwa do przetwarzania danych.
 • Więcej o przetwarzaniu danych przez MANYCHAT izastosowanych środkach bezpieczeństwa dowiesz się klikając w poniższe linki:
  https://manychat.com/legal/dpa
  https://manychat.com/legal/service-providers
 • Informujemy, że możemy korzystać z pomocy osób trzecich, które wspierają nas technicznie, przy obsłudze MANYCHAT.Pamiętaj, że korzystamy z pomocy podmiotów, dla których ochrona Twoich danych osobowych jest ważna i zawieramy z nimi umowy powierzenia
ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Będziemy aktualizować niniejszą Informację o prywatności, gdy będzie to konieczne.Gdy opublikujemy zmiany w tym oświadczeniu, zmienimy również datę ostatniej aktualizacji. Będziemy również przechowywać wcześniejsze wersje niniejszej Informacji o prywatności w archiwum.
 3. Nie ograniczymy Twoich praw w ramach niniejszej Informacji o prywatności bezTwojej zgody.